X
Youth_For_Human_Rights
Member since:
October 08, 2009
Number of visitors
212197
Videos watched
2601387

 

Organization
Youth for Human Rights
Website

Email

Description
Youth for Human Rights International’s annual World Educational Tour celebrates and promotes the message of human rights—dignity and respect for people of all nations, creating cooperation and peace.
Our networks
Twitter

Facebook


すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利と について平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同 胞の精神をもって行動しなければならない。
Views: 16284Embed:


 

Videos (294)
 
 
  Enhver har plikter overfor samfunnet som alene gjør den frie og fulle utvikling av hans personlighet mulig.
  Under utøvelsen av sine rettigheter og friheter skal enhver bare være undergitt slike begrensninger som er fastsatt i lov utelukkende med det formål å sikre den nødvendige anerkjennelse av og respekt for andres rettigheter og friheter, og de krav som moralen, den offentlige orden og den alminnelige velferd i et demokratisk samfunn med rette stiller.
  Disse rettigheter og friheter må ikke i noe tilfelle utøves i strid med De Forente Nasjoners formål og prinsipper.
 
01:04
Added: 265 weeks, 36 minutes
From: Youth_For_Human_Rights
Views: 2977
 

Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen.
 
01:04
Added: 265 weeks, 41 minutes
From: Youth_For_Human_Rights
Views: 2852
 

Minden. emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van. Az emberek, ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell hogy viseltessenek.
 
01:04
Added: 389 weeks, 6 days
From: Youth_For_Human_Rights
Views: 11978
 

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.
 
01:04
Added: 394 weeks, 1 day
From: Youth_For_Human_Rights
Views: 23330
 

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利と について平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同 胞の精神をもって行動しなければならない。
 
01:04
Added: 394 weeks, 1 day
From: Youth_For_Human_Rights
Views: 16284
 

Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania.
 
01:03
Added: 394 weeks, 2 days
From: Youth_For_Human_Rights
Views: 14714
 

すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、  

国民的もしくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するい  

かなる自由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権  

利と自由とを享有することができる。

さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域で  

あると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあると  

を問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基ずくい  

かなる差別もしてはならない。
 
01:03
Added: 394 weeks, 2 days
From: Youth_For_Human_Rights
Views: 10664
 

Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
 
01:04
Added: 394 weeks, 3 days
From: Youth_For_Human_Rights
Views: 15860
 

すべての人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。 
 
01:04
Added: 394 weeks, 3 days
From: Youth_For_Human_Rights
Views: 11058
 


Page: 1 2 3 4 5 >